Fred Vogel over zijn films

Scroll naar beneden na de YouTube video voor het in NL vertaalde interview

De eerste keer dat ik van Fred Vogel hoorde was toen er op een filmavond August Underground Mordum gedraait werd. Ik wist niet wat ik zag. Dit was bij verre de extreemste film die ik tot dan toe gezien had. Het moment dat ik hoorde dat Fred Vogel bij BUTFF aanwezig zou zijn en ik de uitnodiging in de pocket had om daar langs te komen en interviews te doen wist ik het wel. Ik zou een interview met Fred Vogel doen. We hebben dat niet op dezelfde dag kunnen doen, maar we hebben mailcontact gehouden en dit is het resultaat van het mailinterview

Fred, at first can you tell us who you are and what you do?

I’m Fred Vogel, writer, director, producer and President of TOETAG PICTURES based out of Pittsburgh PA.

How did you get into the world of filmmaking and why?

I started out as a make-up artist, working as an instructor at Tom Savini’s Make-up School in the late 90’s I always wanted to direct movies, I thought make-up was a good way to get in the door. I directed my first feature August Underground in 2001.

You’re famous for your August Underground trilogy, what was your inspiration for these movies and why this kind of movies?

I was teaching at the time and some of my students were writing to some real serial killers and this made me mad because they looked at these guys as some sort of cult hero’s. I wanted to make a movie that showed serial killers in a true light not as hero’s but as real monsters.

I describe the movies as fake snuff, a audience attack. Was that what you had in mind when making these movies?

The August Underground films needed to be the most realistic portrayals of serial killers for the movies to work, I pulled no punches, crossed every boundaries, I’ve been banned, arrested and respected for making theses films

Maybe you’ve also heard of Guinea Pig. This is a series of movies which are also described as fake snuff. One of the things Guinea Pig is known about is that a sicko re-enacted a scene from this movie. Aren’t you afraid that people will re-enact scenes from your movies?

I’ve heard the stories and I’m not afraid of people going out there re-enact scenes from my films because if they do I’m sure they were crazy way before they saw an AU or GP film.

You’ve also acted in your movies. If you have to give a preference for one of them, which do you prefer and why?

I love all my films. AU because it was my first, AUM because it was the movie that brought TOETAG together, AUP because it’s the last and I think the best film in the series, and The Redsin Tower because it is my most polished film and took TOETAG to the next level. I can’t really give a preference for acting or directing.

In August Underground Mordum you’ve worked with Killjoy from Necrophagia. You’ve also worked on their Necrotorture and Sickness DVD. What can you tell us about this cooperation with them?

I got a phone call from Killjoy out of the blue, he heard from Rod Gudino Editor of Rue Morgue Magazine about AU and wanted to see the film. I never heard of Killjoy or Necrophagia, so he sent me a package of Necrophagia goodies and I sent him a copy of AU. He really loved the film and I liked Necrophagia as well, so we had to work together. We shot scenes with him for AUM and we became really good friends. He invited me to go to Europe to tour with the band and shoot an AU style movie called Sickness. We are still great friends and I hope to work with him again in the future.

You’ve also worked with Nick Palumbo on his Murder Set Pieces. What can you tell us about that?

I was contacted by Nick to do Effects for his film M-S-P. Nick was a fan of AU and wanted that realistic gore that TOETAG is known for. So Jerami Cruise the Head of TTPFX and I went to Vegas to do the movie. It was a long, hard shoot that was a great learning experience.

Red Sin Tower is more of a regular type of horror movie. What can you tell us about this movie?

The Redsin Tower is a film that has lots of homage’s to some of our favourites parts of the genre, from Slasher, Possession, Stoner, and 80’s Cheese. Redsin is a fun but also has the TOETAG touch where you know its gonna get mean.

Which movie you have worked one is your favorite and why?

Like I said before all my films have special meanings to me, but if I had to pick I’d go with August Underground’s PENANCE. It is my favourite because out of all the AU films we had the most laid back experience making it, and a huge relief knowing that the series was finally over.

What kind of responses do you get to your movies?

I get all kinds responses and they are exactly what I expected.

You’ve been called the future of horror. Do you see yourself as the future of horror?

I think I’m part of the new generation making horror. I’ve been very lucky that my films have found an audience and are here to stay, that’s what any director would want.

What do you think of the future of horror in general?

Well I know its not PG-13 CRAP, I hope to see more great horror come from the underground, the ideas are darker and fresher down here.

If you have the budget, the complete artistic freedom and you can get every actor you want (dead or alive). What kind of movie will you be making, with whom and why?

Money doesn’t hold back my artistic freedom; LESS MONEY makes me more artistic.

Can you tell us something about your current project(s) or about upcoming projects?

I’m working on a few things right now but I hate to give it away, I believe that bad luck when you jump the gun. Lets just say you ain’t seen nothing yet.

Anything else that you want to tell us?

Thank you to all the fans for spreading the sickness about TOETAG.

Fred, thank you so much for your time!

fred_vogel_en_01_0

Fred, kan je ons eerst vertellen wie je bent en wat je precies doet?

Ik ben Fred Vogel, schrijver, regisseur, producent en president van Toe Tag Pictures, werkend vanuit Pittsburg, PA.

Hoe ben je in de wereld van de films terecht geraakt en waarom?

Ik ben begonnen als een visagist en heb gewerkt als instructeur voor Tom Savini’s Make-up School eind jaren ’90. Ik heb altijd al films willen regisseren en dacht dat visagie een goede manier om een voet tussen de deur te krijgen. Ik heb mijn eerste film August Underground in 2001 geregisseerd.

Je bent bekend vanwege je August Underground trilogie. Wat was je inspiratie voor deze films en waarom heb je juist deze films gemaakt?

Ik gaf op dat moment les en sommige van mijn studenten correspondeerden met echte seriemoordenaars, wat mij kwaad maakte omdat ze tegen deze personen opkeken alsof het culthelden zijn. Ik wou een film maken die seriemoordenaars liet zien voor wat ze zijn: geen helden maar monsters.

Ik omschrijf de films als “nep snuff”, een aanval op het publiek. Wat had je in gedachten toen je deze films maakte?

De August Underground films moesten de meest realistische portretten van seriemoordenaars zijn, zodat de films het gewenste effect zouden hebben. Ik heb me nergens door laten tegenhouden, heb elke grens overschreden. Ik ben verbannen, gearresteerd en gerespecteerd voor het maken van deze films.

Misschien heb je wel eens gehoord van Guinea Pig. Deze serie films worden ook omschreven als “nep snuff”. Eén van de dingen waar Guinea Pig bekend om staat is dat een ziekelijke geest een scene uit één van deze films in het echt heeft nagedaan. Ben je niet bang dat er mensen zijn die hetzelfde doen met jou films?

Ik ken de verhalen maar ben niet bang dat mensen er op uit trekken om scènes uit mijn films in het echt na te spelen. Mochten ze dat wel doen, dan ben ik er zeker van dat ze al gestoord waren voordat ze ook maar één August Underground of Guinea Pig film hebben gezien.

Je hebt ook geacteerd in films. Als je een voorkeur zou moeten uitspreken, welke zou dat zijn en waarom?

Ik houd van al mijn films. August Underground omdat het mijn eerste is, August Underground’s Mordum omdat het de film was die Toe Tag in het leven heeft geroepen, en August Underground’s Penance omdat het de laatste en volgens mij ook beste in de reeks is. I k houd ook van The Redsin Tower omdat het mijn meest afgewerkte film is en omdat het Toe Tag naar een hoger niveau heeft getild. Ik kan niet echt een voorkeur geven voor acteren of regisseren.

In August Underground’s Mordum heb je samengewerkt met Killjoy van Necrophagia. Je hebt ook gewerkt aan hun Necrotorture en Sickness DVD’s. Wat kan je me vertellen over de samenwerking met hen?

Ik werd uit het niets gebeld door Killjoy. Rod Gudino (editor van Rue Morgue Magazine) vertelde hem over August Underground en hij wou de film zien. Ik had nog nooit gehoord van Killjoy of Necrophagia dus heeft hij mij een pakket met Necrophagia spul en ik hem een kopie van August Underground gestuurd. Hij vond de film erg goed en ik Necrophagia, dus wel moesten wel samenwerken. We hebben scenes opgenomen met Killjoy voor August Underground’s Mordum en we zijn goede vrienden geworden. Hij heeft me uitgenodigd om mee te gaan op tour in Europa en een August Underground achtige film genaamd Sickness op te nemen. We zijn nog steeds goede vrienden en hoop in de toekomst weer eens met hem samen te werken.

Je heb ook met Nick Palumbo gewerkt aan zijn Murder Set Pieces. Wat kan je ons daarover vertellen?

Nick nam contact met mij op om de effecten voor zijn film, Murder Set Pieces, te doen. Hij was een fan van August Underground en wilde die realistische gore waar Toe Tag zo om bekend staat. Dus gingen Jerami Cruise (het hoofd van Toe Tag Productions FX) en ik naar Las Vegas om aan de f ilm te werken. Het was een lange en moeilijke klus en een fantastisch leerproces.

The Redsin Tower is meer een reguliere horrorfilm. Wat kan je ons vertellen over deze film?

The Redsin Tower is een film met veel eerbetoningen aan sommige van onze favoriete aspecten uit het genre: van Slasher, Possession, Stoner en 80’s Cheese. Redsin is grappig maar heeft ook de Toe Tag stempel, zodat je weet dat het menens wordt.

Welke film waar jij aan hebt gewerkt is je favoriet en waarom?

Zoals ik eerder al heb gezegd hebben al mijn films een speciale betekenis voor mij, maar als ik er eentje zou moeten kiezen wordt dat toch August Underground’s Penance. Het is mijn favoriet omdat het, van alle August Underground films, de meest relaxte was om te maken en een grote opluchting ook om de serie af te ronden.

Wat voor reacties krijg jij op je films?

Ik krijg allerlei reacties en het zijn precies de reacties die ik verwacht.

Je wordt wel eens de toekomst van horror genoemd. Zie jij jezelf ook zo?

Ik denk dat ik deel uitmaak van de nieuwe generatie die horrorfilms maakt. Ik heb erg veel geluk gehad met het feit dat mijn films hun publiek hebben gevonden en dat ze blijvend zijn. Dat is wat elke regisseur zou willen.

Wat vind jij van de toekomst van horror in het algemeen?

Nou, ik weet dat het geen PG-13 troep is. Ik hoop meer goede horror ui de underground tegen te komen. De ideeën zijn donkerder en frisser daar beneden.

Als je het budget ervoor hebt, volledige artistieke vrijheid hebt en elke acteur kan krijgen die je maar wil (dood of levend), wat voor een film zou je dan maken, met wie en waarom?

Geld remt mijn artistieke vrijheid niet. Minder geld maakt mij juist creatiever.

Kan je iets vertellen over je huidige, of aankomende,  project(en)?

Ik ben met een aantal dingen bezig maar ik wil niets prijsgeven. Ik geloof dat het niet goed is om op de zaken vooruit te lopen. Laat ik het erop houden dat je nog heel wat te wachten staat.

Is er nog iets wat je kwijt wil aan ons?

Bedankt aan alle fans die de ziekelijkheid van Toe Tag de wereld inbrengen!

Fred, heel erg bedankt voor je tijd!